a

Twitter

Facebook

מייל

ariel@arieladv.co.il

משרד

03-5628267

Facebook

Twitter

חיפוש
תפריט
 

לשון הרע

ד"ר אריק אריאל > לשון הרע

לשון הרע
המשרד מייצג חברות ולקוחות פרטיים בתביעות לשון הרע בערכאות השונות. אחת הסוגיות המורכבות בסוגיה זו הינה האם בפרסום, בין אם במכתב, ברשת האינטרנט, בעיתון או בקרב מכרים או כלל הציבור יש “לשון הרע”? השימוש ההולך וגובר בפרסומים באינטרנט, ברשתות החברתיות והפצת מידע רב בנגישות קלה גורם בשנים האחרונות לפגיעה הולכת וגדלה בשמם הטוב של אנשים ותאגידים. התחושה הרווחת שבשל קלות הפרסום לכאורה והנגישות הרבה לאינטרנט לפייסבוק ולרשתות החברתיות האחרות נעלמו הסייגים שמתפקידם לשמור על שמם הטוב של בני האדם , מקצועיותם, פרנסתם ומניעת ביזויים והשפלתם. הנחה זו מתבררת במקרים רבים כמוטעית. מובן שלא כל פרסום והבעת דעה הינם בגדר “לשון הרע” וזכות הציבור לדעת והזכות להפצת המידע אפשריים בכפוף לסייגים הקבועים בחוק.
המשרד נותן יעוץ משפטי ללקוחות טרם פרסום או העלאת פרסום לרשת. לאחר הפרסום ככל שאכן נפגע שמו הטוב של הלקוח, אנו נותנים יעוץ מה ראוי ונכון לעשות בנסיבות המקרה ובאלו צעדים יכול הלקוח לנקוט בכדי לשמור על זכויותיו. בהעדר פתרון ראוי וככל שמתברר שאכן נפגעה זכותו של אדם לשמו הטוב, תוגש תביעה משפטית ולעיתים בצרוף בקשות לצווים זמניים שימנעו את המשך הפגיעה והנזק.
חשוב להבחין בין מקרים בהם נגרם ללקוח נזק ממוני למקרים בהם לא ניתן להוכיח נזק שכזה. הבחנה זו חשובה להתאמת הסעד שבית המשפט יתבקש לתת לנפגע. בתביעות לשון הרע ניתן להגיש תביעות גם אם לא ניתן להוכיח נזק. חשוב מאוד להבחין האם הפרסום נעשה במכוון בזדון או לחילופין בתום לב? יש לכך השפעה רבה גם על גובה הפיצוי. הפרסום חוסה לעיתים תחת הגנות שהחוק מקנה למפרסם כגון אם הפרסום נעשה לשם מטרה ציבורית המצדיקה את הפרסום או נעשה בתום לב או כחלק מהליך משפטי המאפשרים מתן הגנה למפרסם.