a

Twitter

Facebook

מייל

ariel@arieladv.co.il

משרד

03-5628267

Facebook

Twitter

חיפוש
תפריט
 

קניין רוחני

ד"ר אריק אריאל > קניין רוחני

קניין רוחני
בתחום הקניין הרוחני עוסק המשרד מחד גיסא בשמירה והגנה על הזכויות הקנייניות של הלקוחות ומאידך גיסא בטיפול המשפטי בהפרת זכויות אלה כולל טיפול ברישום מדגמים וסימני מסחר וכן במקרה של פגיעה בהם. במסגרת זו עוסק המשרד בין השאר בהכנת הסכמי סודיות ושמירה על זכויות קנייניות ומניעת הפרתן מתן רישיונות לשימוש בזכויות קנייניות וכן בהכנת הסכמים המבהירים ומגנים על זכויותיהם הקנייניות של הלקוחות.